LAMDA Development – Αποτελέσματα Οικονομικού Έτους 2017


29/03/2018 - 02:55

Νέο ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας το 2017. Η λειτουργική κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων, (EBITDA), κινήθηκε ανοδικά παρουσιάζοντας αύξηση 19,3% σε σχέση με το 2016 και ανήλθε σε €51,2 εκατ. κυρίως λόγω της εξαγοράς του υπόλοιπου ποσοστού 50% του εμπορικού κέντρου TheMallAthens. Χωρίς την πραγματοποιηθήσα εξαγορά, η αύξηση θα ήταν 3,2%.

Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε €41,4 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 22,5% σε σχέση με το 2016.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων αγγίζει το 99% με έντονο να παραμένει το ενδιαφέρον από νέους εμπόρους. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε μικρή μείωση 1,1%σε σύγκριση με το 2016 ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων το 2017 παρέμεινε αμετάβλητη σε σύγκριση με το 2016. Ο συνδυασμός του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος αλλά και της αποχώρησης εμπόρου λιανικής με σημαντική έκθεση καταστημάτων στα εμπορικά μας κέντρα επηρέασαν μόνο παροδικά όπως αποτυπώνεται σε κάποιους εμπορικούς δείκτες.

Οι επισκέπτες μας σταθερά επιβεβαιώνουν την προτίμηση τους στη διαφοροποίηση που προσφέρουμε σε επίπεδο λιανικής κατανάλωσης και ψυχαγωγίας σε σύγκριση με την υπόλοιπη αγορά λιανικής. Οι συνεργάτες μας, έμποροι λιανικής, ωφελούνται από την υψηλή επισκεψιμότητα και σε συνδυασμό με την συνεχή υποστήριξή μας σε προωθητικές ενέργειες διαφήμισης και επικοινωνίας επιδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους προς το έργο μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΤΟΥΣ (και μέχρι τη δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων)

Κατά το α’ τρίμηνο 2017, ιδρύθηκε η εταιρεία LAMDAMALLS Α.Ε. με εισφορά των θυγατρικών εταιριών στις οποίες ανήκουν τα εμπορικά κέντρα “GoldenHall” και “MediterraneanCosmos”. Η LAMDADevelopment στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της για ισχυροποίηση της θέσης της στον χώρο του retail real estate, υπέγραψε στις 03/04/2017 στρατηγική συμφωνία με τη Värde Partners για την είσοδο της Värde στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής εταιρείας καθώς και για νέες εξαγορές/επενδύσεις από τη LAMDAMALLSA.E. στο κλάδο του retailrealestate. Την 01/06/2017 η Värde κατέβαλε το ποσό των €61,3 εκ. για την απόκτηση ποσοστού 31,7% της LAMDA MALLS Α.Ε.

Η εταιρεία προχώρησε στην αγορά του 50% της εταιρείας LAMDAOLYMPIAVILLAGE (LOV) (ιδιοκτήτριας του “TheMallAthens”) από την IREREPROPERTYINVESTMENTSLUXEMBOURG. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε την 17/07/2017 με την καταβολή του ποσού των €85 εκ. καθιστώντας τη LAMDADevelopment μέτοχο κατά 100% του εμπορικού κέντρου TheMallAthens. Από το γ’ τρίμηνο 2017 η εταιρεία LAMDAOLYMPIAVILLAGE (LOV) ενοποιείται πλήρως συνεισφέροντας σημαντικά στη λειτουργική κερδοφορία και καθαρή αξία του ενεργητικού (NAV) της εταιρείας.

Κατά το δ’ τρίμηνο 2017 ολοκληρώθηκε η πώληση ακινήτου στη Σερβία (Kalemegdan) αντί τιμήματος €25 εκατ. Η πώληση αυτή, όπως και προηγούμενες πωλήσεις οικοπέδων στα Βαλκάνια, αποτελεί υλοποίηση της υφιστάμενης στρατηγικής της εταιρείας σύμφωνα με την οποία η LAMDA Development επικεντρώνει τις δραστηριότητες της στην Ελληνική αγορά, με έμφαση στη περαιτέρω ανάπτυξη της στο τομέα των εμπορικών κέντρων και γενικά ακινήτων οργανωμένου λιανικού εμπορίου, όπως και στο πολύ σημαντικό έργο της ανάπλασης του Ελληνικού. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής σημειώνεται και η πώληση του κτιρίου γραφείων KRONOS το α’ τρίμηνο 2018.

Κατά το α’ τρίμηνο του 2018 εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, κατόπιν σχετικής θετικής γνωμοδοτήσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η έκδοση του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος, συνεπάγεται την επιτυχή ολοκλήρωση ενός εκ των κυριότερων συμβατικά προβλεπόμενων προαπαιτούμενων, η ολοκλήρωση των οποίων θα επιτρέψει τη μεταβίβαση των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» και θα σηματοδοτήσει την έναρξη υλοποίησης του έργου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σημειώνεται ότι από το γ’ τρίμηνο 2017 η εταιρεία LAMDAOLYMPIAVILLAGE (LOV) δεν ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης αλλά ενοποιείται πλήρως βάσει της αναλογικής μεθόδου.

Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου το 2017 κατά €1,5 εκατ.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων ανήλθε σε €41,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,5%. Σε ενοποιημένο επίπεδο σχηματίστηκαν ζημιές €48,3 εκατ. έναντι ζημιών €3,2 εκατ. το 2016, που οφείλονται κυρίως στη ζημία από την πώληση του οικοπέδου στη Σερβία και στις μεταβολές στις αποτιμήσεις των οικοπέδων, καθώς και στην αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου. Η αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου οφείλεται στην αύξηση των αποτιμήσεων των εμπορικών κέντρων καθώς και στη διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, η οποία σχετιζόταν με το χαρτοφυλάκιο οικοπέδων.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value, NAV) ανήλθε σε €395,1εκατ. (€5,08ανά μετοχή) από €403,7εκατ. την 31/12/2016.

Η μετοχή της LAMDADevelopment, υπερβαίνοντας κατά πολύ την ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις αρχές του έτους, παρουσιάζει άνοδο κατά 33% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2016, με τιμή μετοχής €6,40 στις 27/03/2018.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“Net Loan to Value”) ανήλθε σε 42,5%, Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2017, η Εταιρεία είχε στη κατοχή της 1.866.007 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,34% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,87 ανά μετοχή.

Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά:

«Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, η Εταιρεία κατάγραψε νέο ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας. Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της Εταιρείας για ισχυροποίηση της θέσης της στον χώρο του retail real estate, το 2017 η εταιρία απέκτησε την πλήρη κυριότητα του TheMallAthens και προχώρησε σε στρατηγική συμφωνία με τη διεθνούς κύρους αμερικανική εταιρία Värde Partners, δημιουργώντας το πρώτο επενδυτικό σχήμα που επικεντρώνεται σε τοποθετήσεις ακινήτων του οργανωμένου λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα. Για το 2018, έχουμε ως στόχο την ουσιαστική πρόοδο στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού, το οποίο θα αναδείξει την Αθήνα σε έναν παγκόσμιας ακτινοβολίας επενδυτικό, τουριστικό, ψυχαγωγικό και πολιτιστικό προορισμό, δημιουργώντας το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο στον κόσμο και δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας».

Πηγή: huffingtonpost


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Χωρίς κατηγορία

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio