Δρομέας: Στις 21/12 η έκτακτη Γ.Σ. για τροποποίηση ομολογιακού δανείου

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της στις 21/12 η εταιρεία Δρομέας για την τροποποίηση μη μετατρέψιμου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Τροποποίηση του από 4.6.2013 Προγράμματος μη μετατρέψιμου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους ευρώ είκοσι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (€ 20.153.200,00) κατ’ ανώτερο όριο – Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πηγή: capital