Φοροαπόψεις 13/01/2022


13/01/2022 - 03:21

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

* Τραπεζικό έμβασμα στο εξωτερικό: Δεν αποτελεί άνευ ετέρου προσαύξηση περιουσίας η μεταφορά χρηματικού ποσού με τραπεζικό έμβασμα στο εξωτερικό, ως μεμονωμένη συναλλαγή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 89/2021 απόφαση του ΣτΕ. Ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η τραπεζική συναλλαγή είναι αδιάφορος για τον προσδιορισμό του έτους που πρέπει να φορολογηθεί το αντίστοιχο κεφάλαιο, διότι ως προσαύξηση περιουσίας θα πρέπει να θεωρηθεί αποκλειστικά η διαφορά κατ’ έτος μεταξύ του κεφαλαίου από το οποίο προήλθε το ποσό του εμβάσματος και των δηλωθέντων εισοδημάτων στο αντίστοιχο έτος. Επομένως, για να καθορισθεί εάν υφίσταται φορολογητέο εισόδημα καθώς και το ύψος αυτού, σε περίπτωση εμβασμάτων σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού κατά το έτος που αυτά διενεργούνται, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να ελεγχθεί και να προσδιορισθεί εάν επήλθε πράγματι περιουσιακή προσαύξηση που αποτέλεσε την πηγή του κεφαλαίου του εμβάσματος και περαιτέρω εάν η περιουσιακή προσαύξηση επήλθε κατά το οικείο έτος της εν λόγω συναλλαγής.

* Διανομή κερδών ΙΚΕ: Τα καθαρά (μετά φόρων) κέρδη της μιας ΙΚΕ που απομένουν μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού της παρ. 2, του άρθρου 100, του Ν. 4072/2012, διανέμονται σύμφωνα με τη σχετική απόφαση των εταίρων ή κατά τα προβλεπόμενα στο καταστατικό, αναφορικά με το σχηματισμό ειδικών αποθεματικών. Σημειώνεται ότι ως ειδικό αποθεματικό θεωρείται οποιοδήποτε αποθεματικό αποφασίζεται από τους εταίρους λ.χ. για την αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού ή την πραγματοποίηση κάποιας επένδυσης κ.λπ. Τα σχετικά ποσά των ειδικών αποθεματικών καταχωρίζονται στους υπολογαριασμούς του λογ. 48 – Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά. Τελικώς, το μη διανεμηθέν κέρδος που η παρακράτησή του δεν γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, καταχωρίζεται στο λογ. 49 – Αποτελέσματα εις νέο.

* Μετατροπή ΑΕ: Οι διατάξεις περί μετατροπής εταιρειών αναφέρονται στα άρθρα 104 – 117, του Ν. 4601/2019. Ειδικότερα, η διαδικασία ξεκινά με την λήψη της σχετικής απόφασης – έκθεσης από το ΔΣ της ΑΕ, το περιεχόμενο της οποίας προβλέπεται στο άρθρο 106 και την δημοσίευση αυτής στο ΓΕΜΗ. Ακολουθεί η λήψη αντίστοιχης απόφασης από την ΓΣ της ΑΕ (άρθρα 108 και 109) καθώς και η υποβολή αυτής σε δημοσιότητα. Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας, επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα εξής αποτελέσματα:

α. η μετατραπείσα εταιρεία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με τη νέα νομική της μορφή χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, με ειδική ή καθολική διαδοχή,
β. οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται,
γ. οι μέτοχοι ή οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρείας μετέχουν στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτή,
δ. δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρείας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με τη νέα νομική της μορφή.
ε. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή.

* Μείωση κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών: Ελλείψει ρητής διάταξης που ορίζει κάτι διαφορετικό, σε περίπτωση επιχείρησης με λογιστικές ζημίες στα βιβλία της η οποία επιθυμεί να μειώσει το μετοχικό / εταιρικό της κεφάλαιο με συμψηφισμό των ζημιών αυτών, οι υπόψη ζημίες, κατά το μέρος που αναγνωρίζονται φορολογικά, εξακολουθούν για φορολογικούς σκοπούς να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών (Πολ. 1088/2016).

Συνήθη Ερωτήματα

Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους. Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης

Η επιστημονική ομάδα της ARTION
Με την καθοδήγηση του κ. Γεωργίου Δαλιάνη
Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι|+30 210 6009062| www.artion.gr).

Adblock test (Why?)

Πηγή: capital


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Διάφορες ειδήσεις

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio